Bir Tutam Ot Meselesi

0
164

“Deveyi yardan attıran bir tutam ottur”

Bir tutam ot deyip de geçmemek gerekir diye düşünenlerdenim, zira hayvancılığın olmazsa olmazıdır ot! Bundan sebep bu hafta Mera ve Mera Hayvancılığı diyelim.

4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 4. maddesi der ki;

“Mera,  yaylak  ve  kışlakların  kullanma  hakkı  bir  veya  birden  çok  köy  veya  belediyeye aittir.  Bu  yerler  Devletin  hüküm ve  tasarrufu  altındadır..

Mera,  yaylak  ve  kışlaklar;  özel  mülkiyete  geçirilemez,  amacı  dışında  kullanılamaz,  zaman  aşımı uygulanamaz,  sınırları  daraltılamaz.  Ancak,  kullanım  hakkı  kiralanabilir.  Kiralama  ilkeleri  yönetmelikle belirlenir. “

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık dediğimizde akla ilk gelen onlarla bağdaşmış meralardır. Hemen hemen her köyün bir veya bir kaç mera alanı muhakkak vardır.

Örneğin; Ortaköy’ün 50 bin hektarlık sınırı içinde kayda alınmış 2 büyük ve farklı mevkide merası vardır.

Türkiye’nin pek çok yerinde olduğu gibi küçük veya büyükbaş hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere akar su kaynağı bulunan bu yerler uzun yıllardır ıslah edilmemiş veya ıslah çalışması yapılması ile ilgili başvurusu yapılmamış, kaderine terk edilmiş alanlardır.

Kanunun 19. maddesi der ki;

“Muhtarlar  ve  belediye  başkanları;  mera,  yaylak  ve  kışlakların  ve  sınır  işaretlerinin  korunmasından  ve  ayrıca  tahsis  amacına  göre  en  iyi  şekilde  kullanılmasının  sağlanmasından  sorumludur..

 Bu  amaçla  ilgili  köy  ve  belediyelerde  “Mera  Yönetim  Birlikleri”  kurulur.

Muhtarlar  ve  belediye  başkanları,  mera,  yaylak  ve  kışlaklara  tecavüz  olduğu  takdirde durumu  derhal  Bakanlık  il  veya  ilçe  müdürlüğüne,  il  ve  ilçe  müdürlükleri  de  valilik  veya  kaymakamlığa  bildirmekle  yükümlüdürler.  Bu  makamlarca  3091  sayılı  Taşınmaz  Mal  Zilyedliğine Yapılan  Tecavüzlerin  Önlenmesi  Hakkında  Kanun  veya  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  75 inci  maddesi uyarınca  gerekli  işlemler  yapılır.”

Dikkat ettiniz mi?

Kanun açıkça şunu diyor; 442 sayılı Köy Kanuna tabi olmak! Peki aynı şeyi mahalleye dönüşmüş köyün muhtarı yapamaz mı? Yani bu haklarını da mı belediyelere devretti?

“Eski köye yeni adet getirmek” tam anlamıyla buraya uygun düşüyor sanki..ne detsiniz? Biz kanuna geri dönecek olursak, 22. Maddesi şöyle diyor;

“Çiftçi  ailelerinin  bir  mera,  yaylak  ve  kışlaktan  yararlanabilmeleri  için,  bu yerin  bulunduğu  köy  veya  belediye  sınırları  içinde,  tahsisin  yapıldığı  tarihte  en  az  altı  aydan  beri ikamet  ediyor  olmaları  gerekir.

Köy  ve  belediye  sınırları  içinde  arazisi  olmakla  birlikte  tahsis  kararı  kapsamına  girmeyen çiftçi  aileleri,  o  köy  veya  belediyeye  tahsis edilen  mera,  yaylak  ve  kışlaktan  yararlanamazlar.”

Bu tahsis de ne derseniz “mera yönetmeliği” ile açıklamak gerekecek derim..

“Köy  veya  belediyede  ikamet  eden  ve  mera,  yaylak  ve  kışlaklardan  otlatma  hakkına  sahip  olan  çiftçiler  veya  çiftçi  aileleri  bu  hakkını  başka  birine devredemez. 

Ancak  Komisyon  bu  hakları,  başka  bir  çiftçi ailesi  veya  çiftçilere  bedeli  karşılığı  devredebilir.

Kiracı  tarafından  ödenmeyen  kira  bedeli,  21/7/1953  tarihli  ve  6183  sayılı  Amme  Alacaklarının  Tahsil  Usulü  Hakkında  Kanun  hükümlerine  göre tahsil  edilir. “

Tahsis etmek, kiralamak biraz karıştı mı?

6 aydan fazla ikametgâhı olan veya tarım arazisi bulunan kişi 1 tek büyükbaş ya da küçükbaş hayvanını için meradan yararlanabilir.

Bu yararlanma için yıllık kira öder. Söz konusu alınan ücret ıslah etme bedeli olarak tahsil edilmektedir.

..

Mera Hayvancılığı 25 yılla kadar kiralama ile yapılabilmektedir.

Özetle;

Tapulu tarımsal üretim yapılan arazilerin içi veya çevresinde, boş arsalar veya metruk evlerin çevresinde köy-mahalle içinde ki otlu alanlarda, park ve bahçelerde otlatma yasak olmakla birlikte halk sağlığını koruması bakımından örneğin zoonoz hastalıkların yayılmasını önlemek için gereklidir.

Mera hayvancılığının sorunlarını, 6098 Sayılı Borçlar Kanununda, merasız hayvancılığı, zoonoz hastalıkları, yapay mera kurmayı da önümüzdeki haftalarda aktarmaya çalışacağım.

-Reklam Alanı-