Nilüfer AYDEMİR

İstisnai Türk Vatandaşlığı

“ Toprak, devletin temelidir, hiç kimseye verilemez.” Mete Han Köyler/mahallelerde süren gayrimenkul satışları arkasında çok büyük bir rant dönüyor desek hata etmiş olmayız.  Gelin bu hafta bu konuya yeni bir..

İstisnai Türk Vatandaşlığı

“ Toprak, devletin temelidir, hiç kimseye verilemez.”

Mete Han

Köyler/mahallelerde süren gayrimenkul satışları arkasında çok büyük bir rant dönüyor desek hata etmiş olmayız.  Gelin bu hafta bu konuya yeni bir pencere daha açalım; “İstisnai Türk Vatandaşlığı”

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12. Maddesi İstisnai Türk Vatandaşlığını şöyle açıklanmıştır;

“Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

  1. a) Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.
  2. b) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.
  3. c) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.”

İstisnalardan biri olan görüldüğü gibi göçmenlerdir. Düzensiz göçmenlerle ilgili artan sorunlar görmezden gelinirken artan ekonomik krize bulunan yeni yöntem yine rant taraflarını sevindirecek türden. Zira;

“12 Nisan 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilenler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.”( AA)

Geçtiğimiz yazılarımda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün istatistiklerini paylaşmıştım. 2022 yılı Nisan ayı itibariyle gayrimenkul satışında toplam sayı 5 milyona yaklaşmış. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2018-2021 yılında 19 bin 630 bin yabancıya gayrimenkul alımı karşılığında vatandaşlık verildiğini TBMM verilen soru önergesi sonrası açıklamıştı. Bu bağlamda 30 bin 358 adet taşınmaz satışı yapılmış.. İstisnai Türk vatandaşlığı ile ilgili Tapu ve Kadastro 2644 sayılı Tapu Kanununda bakın ne diyor;

“MADDE 36 – 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler hariç olmak üzere yabancı uyruklu gerçek kişilerin, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin ve uluslararası kuruluşların yüzde elli veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip oldukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler.

Birinci fıkrada belirtilen şirketlerin Türkiye’de kurulu başka bir şirkete doğrudan veya dolaylı olarak ortak olması durumunda, yabancı yatırımcının ortak olunan şirketteki nihai ortaklık oranının yüzde elli veya daha fazla olması halinde; yabancı yatırımcıların, taşınmaz maliki yerli sermayeli şirketlerin hisselerinin yüzde elli veya daha fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak edinmesi ve taşınmaz maliki mevcut yabancı sermayeli şirketlerde yabancı yatırımcıların ortaklık oranının hisse devri sonucunda yüzde elli veya daha fazlasına ulaşması durumunda da aynı esaslar geçerlidir.

18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu şirketlerin, askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ve aynı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölgelerdeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri Genelkurmay Başkanlığının ya da yetkilendireceği komutanlıkların; özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri ise taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabidir. Bu fıkra kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, edinimin ülke güvenliğine uygunluğu esas alınır.

Yukarıdaki fıkralar kapsamı dışında kalan yabancı sermayeli şirketler, yerli sermayeli şirketlerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler.

Taşınmaz rehni tesisinde, taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi kapsamındaki mülkiyet edinimlerinde, şirket birleşmelerinden ve bölünmelerinden doğan taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak naklinde, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve serbest bölgeler gibi özel yatırım bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimlerinde ve ilgili mevzuata göre belli sürede elden çıkarma zorunluluğunun devam etmesi kaydıyla bankaların, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde kredi olarak sayılan işlemler nedeniyle ya da alacaklarını tahsil amacıyla edindikleri taşınmazlarda bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu madde kapsamında edinilen taşınmazların kullanımı, valiliklerce tapu kayıtları çerçevesinde belli aralıklarla izlenir.

Bu madde hükümlerine aykırı şekilde edinildiği veya kullanıldığı tespit edilen taşınmazlar ve sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek süre içinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasını müteakip Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

Özetle bazı kesimler korunurken, yeni seçmenler eklenirken, devletin kasasına harç ücretleri, vergiler girerken kaybeden çiftçiler olarak bizler kaybetmeye ve üretimden çekilmeye devam edecek hatta kendi topraklarımızda birer işçi olmaya evirilecek gibi görünüyor değil mi?

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL